Amb el suport de la Diputació de Girona (Ajuts i subvencions atorgats a l’ajuntament)

Seguidament s’informa dels ajuts i subvencions concedides l’any 2024 per part de la Diputació de Girona a aquest ajuntament

NOVES TECNOLOGIES

subvencions en especies de material informàtic per ajuntaments de les comarques gironines fins a 20.000 habitants , any 2023 (concedida el 2024)

Ajuntament  Renúncia al programari Portàtil Microsoft 365 Business
P r e m i um
M i c r o s o f t M365 F3 386
Mollet de Peralada NO 1 1 1

 

 

Seguidament s’informa dels ajuts i subvencions concedides l’any 2023 per part de la Diputació de Girona a aquest ajuntament

DIPSALUT (Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona)

Subvenció adreçada a ajuntaments de la demarcació de Girona per finançar les despeses derivades del funcionament ordinari dels consultoris locals (SAC), any 2023-2024

Expedient Objecte de la sol·licitud  Base subvencionable Subvenció atorgada
2023/1181 Despeses dels Dispensari municipal 3000,00 2.464,88 euros

Subvenció als ajuntaments per despeses d’inversió en equipament de consultoris locals de la
demarcació de Girona (SACI)

Expedient Objecte de la sol·licitud  Import inversió Subvenció atorgada
2023/521 Adquisició electrocardiògraf 2662,00 1.143,83 euros

Fons econòmic extraordinari any 2023

Expedient Línia Actuació Subvenció  
2023/4219 Inversions Compra de l’edifici de la rectoria per a oficines municipals, 2n pagament 20.773,99 euros  

 

 

Assistència i Cooperació als municipis

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió Ordinària que va tenir lloc el dia 18 d’abril  de 2023, va acordar concedir  les següents subvencions a l’Ajuntament de Mollet de Peralada:

Despeses corrrents Actuació  Subvenció total de la inversió
Expedient DC 2023/ Enllumenat públic 10.000,00 euros 

 

 

Inversió Actuació Subvenció total de la inversió
Expedient INV 2023/4156

Instal·lació plaques fotovoltaiques edificis
municipals

Rehabilitació edifici ajuntament

21.403,25 euros 

 

 

 

Cooperació cultural

Número expedient de cultura Cooperació Cultural Subvenció
Cultura 2023/4157 Despeses culturals 5.541,75 euros

Noves tecnologies

Noves tecnologies Actuació  Subvenció total inversió
Expedient 2023/4158 Noves tecnologies 632,75 euros

Camins

Número expedient Camins Actuació Subvenció total inversió
Expedient Camins 2023/4156 Actuacions en camins 900,00 euros

 

Seguidament s’informa dels ajuts i subvencions concedides l’any 2022 per part de la Diputació de Girona a aquest ajuntament

Fons econòmic extraordinari any 2022

Expedient Línia Actuació Subvenció  
2022/6003 Inversions Compra de l’antic edifici de la rectoria per a oficines municipals 20.773,99 euros  

Assistència i Cooperació als municipis

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió Ordinària que va tenir lloc el dia 3 de maig de 2022, va acordar concedir  les següents subvencions a l’Ajuntament de Mollet de Peralada:

Inversió Actuació 1 Subvenció total de la inversió
Expedient INV 2022/1101 Adequació dels accessos al poble de Mollet de Peralada 31.403,25 euros 

 

 

 

Cooperació cultural

Número expedient de cultura Cooperació Cultural Subvenció
Cultura 2022/3733 Despeses culturals 5.541,75 euros

 

Noves tecnologies

Noves tecnologies Actuació  Subvenció total inversió
Expedient 2021/1080 Noves tecnologies 632,75 euros

Camins

Número expedient Camins Actuació Subvenció total inversió
Expedient Camins 2022/1101 Actuacions en camins 900,00 euros

 


Seguidament s’informa dels ajuts i subvencions concedides l’any 2021 per part de la Diputació de Girona a aquest ajuntament

 Assistència i Cooperació als municipis

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió Ordinària que va tenir lloc el dia 4 de maig de 2021, va acordar concedir  les següents subvencions a l’Ajuntament de Mollet de Peralada:

Despeses Corrents  Actuació 1 Actuació 2 Subvenció total despeses corrents
Expedient DC2021/541 Enllumenat públic Reparació
carrers i
enllumenat
públic
10.403,25 euros

 

 

Inversió Actuació 1 Subvenció total inversió
Expedient INV2021/541 Adequació dels accessos al municipi 21.000,00 euros

Cooperació cultural

Número exp. Cultura Cooperació Cultural Subvenció

2021/3130

Despeses culturals

 

 

 

 

Noves tecnologies

Noves tecnologies Actuació  Subvenció total inversió
Expedient 2021/3130

Noves tecnologies

632,75 euros

Camins

Camins Actuació  Subvenció total inversió
Expedient 2021/541

Actuacions en camins

900,00 euros

Subvencions en inversions municipals cementiris (2020)

Expedient  Actuació Import a justificar Subvenció

2020/6178

Adequació del Cementiri  24.012,45 € 21.611,20 €

Dipsalut

Expedient

Objecte de la sol.liciutud Base subvencionable Subvenció

2021/630

Adquisició de material divers  1.30,42 €  639,61 €

Expedient

Objecte de la sol.liciutud Base subvencionable Subvenció

2021/1629

Despeses corrents al consultori local 2020/2021  2.400 €  2.245,59 €

Medi Ambient

Línia 3 del Pla a l’Acció anys 2020-2021

Actuació Despesa mínima a justificar Subvenció

Millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat interior de varis edifics municipals

7.679,20 € 5.759,40 €