EXPOSICIÓ PÚBLICA DE LA LLISTA PROVISIONAL DE CANDIDATS A TRIBUNAL DEL JURAT PER AL BIENNI 2021-2022

 

En compliment del que estableix l’article 13.4 de la Llei orgànica 5/1995, de 22 de maig, modificada per la L.O. 8/1995, de 16 de novembre, del Tribunal del Jurat, s’exposa al públic del 17 al 31 d’octubre, al tauler d’anuncis de l’Ajuntament  la llista provisional dels candidats a jurat per als propers anys 2021-2022.

La llista precedent s’ha obtingut a partir del cens electoral, d’acord amb el que disposa l’Art.13 de la Llei Orgànica 5/1995, del Tribunal del jurat, segons el procés de selecció previst en el Reial Decret 1398/1995, de 4 d’agost de 1995, modificat per al Reial Decret 2067/1996, de 13 de setembre.


La Llei orgànica 5/1995 del Tribunal del Jurat estableix a l’article 13 la realització per part de les delegacions provincials de l’Oficina del Cens Electoral d’un sorteig a cada província dins els últims quinze dies del mes de setembre dels anys parells, amb l’objectiu d’establir la llista biennal de candidats a jurat.

El Tribunal del Jurat és una institució democràtica que fa possible que els ciutadans participin directament en l’Administració de justícia, i és una peça bàsica en la reforma de la justícia penal.

El pròxim 22 de setembre de 2022, es realitzarà en sessió pública el sorteig per al bienni 2023-2024. Per aquest motiu, s’exposa al públic el cens electoral vigent a 1 d’agost de 2022 d’aquest municipi, per tal que les persones interessades el puguin consultar a l’efecte de presentar reclamacions, si s’escau.

Podeu consultar si consteu en aquest cens i les vostres dades a les oficines de l’ajuntament en l’horari d’atenció al públic.