Condicions d’utilització de documents accessibles a la Seu Electrònica

Condicions d’utilització de documents accessibles a la Seu Electrònica

Aquestes són les condicions generals que regeixen sobre els documents o les dades que l’Ajuntament de Mollet de Peralada posa a disposició pública per mitjà d’aquest lloc web. En la descripció o presentació d’alguns documents o conjunts de dades poden figurar condicions específiques que prevalen sobre aquestes condicions generals. A falta d’indicació expressa, regeixen les condicions generals següents:

  1. Els documents i les dades poden ser reproduïts i difosos per qualsevol sistema i mitjà i per a qualsevol finalitat. Aquests actes es poden dur a terme sense límit temporal.
  2. En el cas que es vulguin reutilitzar amb finalitats comercials, en aplicació de la Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic, regiran les condicions consultables des d’aquest enllaç (PDF).
  3. Ningú no es pot atribuir cap dret de propietat intel·lectual sobre els documents o les dades que s’obtinguin, encara que siguin objecte de presentació en un altre lloc, o siguin editats i distribuïts en suport paper o incorporats a una base de dades. 
  4. Cal indicar en tot moment la provinença i les referències que identifiquen cada document o conjunt de dades. S’ha de seguir la fórmula següent: Ajuntament de Mollet de Peralada, seguit de les referències específiques de descripció del document o conjunt de dades i de la indicació de la data d’obtenció de la informació.
  5. No es pot alterar, manipular o modificar de cap manera el sentit o contingut del document o les dades, de manera que indueixi a errors d’interpretació d’aquest contingut, o pugui perjudicar terceres persones, o creï perjudici als interessos generals. En el cas de reproducció parcial, caldrà indicar aquesta circumstància i s’inclourà la referència del document o les dades.
  6. En cap cas, de cap manera ni per cap modalitat d’utilització, no es pot indicar, donar a entendre o suggerir que l’Ajuntament de Mollet de Peralada hi participa o dona suport al seu ús.
  7. En el cas d’utilització d’entorns informàtics, s’han de conservar les metadades que hi estiguin incloses. 
  8. La utilització dels documents o les dades és a compte i risc de la persona que la porti a terme. En cas d’ús inadequat que provoqués perjudici a tercers o als interessos generals hauria de respondre davant de les reclamacions dels perjudicats o per les altres responsabilitats legals que se’n derivessin.