Delegat de protecció de dades

DELEGAT DE PROTECCÓ DE DADES (DPD)

 Definició

Tot i no estar inclòs en les definicions del Reglament general de protecció de dades (RGPD), el delegat de protecció de dades es defineix com la persona que, en col·laboració amb el responsable o amb l’encarregat del tractament, s’encarrega de supervisar de manera independent l’aplicació interna i el compliment de les normes de protecció de dades.

Regulació

Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE.

Funcions

Segons l’article 39 de l’RGPD, les funcions del delegat de protecció de dades són, com a mínim, les següents:

 • Informar i assessorar de les seves obligacions el responsable o l’encarregat del tractament i els empleats que s’ocupen del tractament, de conformitat amb aquest reglament i amb altres disposicions de protecció de dades de la Unió o dels estats membres.
 • Supervisar el compliment del que disposa aquest reglament, d’altres disposicions de protecció de dades de la Unió o dels estats membres i de les polítiques del responsable o de l’encarregat del tractament en matèria de protecció de dades personals, inclosa l’assignació de responsabilitats, la conscienciació i la formació del personal que participa en les operacions de tractament i les auditories corresponents.
 • Oferir l’assessorament que se li sol·licita sobre l’avaluació d’impacte relativa a la protecció de dades i supervisar-ne l’aplicació, de conformitat amb l’article 35.
 • Cooperar amb l’autoritat de control.
 • Actuar com a punt de contacte de l’autoritat de control per a qüestions relatives al tractament, inclosa la consulta prèvia a què es refereix l’article 36, i fer consultes, si escau, sobre qualsevol altre assumpte.

A més, té aquestes altres funcions:

 • Donar directrius sobre mesures de seguretat (considerant 77).
 • Participar en totes les qüestions relatives a la protecció de dades personals (article 38.1).
 • Retre comptes directament al nivell jeràrquic més alt del responsable o de l’encarregat (article 38.3)

 

De conformitat amb l’article 37.7 del Reglament (UE 2016/679), de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de dades de les persones físiques, es fa públic que les funcions de Delegat de Protecció de Dades són assumides, com a persona jurídica, pel servei d’Assistència i Cooperació als Municipis de la Diputació de Girona ja que l’Ajuntament és beneficiari del Pla de Serveis d’Assistència per a l’Adequació dels ens locals a la normativa en matèria de protecció de dades i per a la prestació del servei de Delegat de Protecció de Dades (DPD). Les dades de contacte són les següents:

Dades de contacte DPD

 • Servei Direcció: Pujada de Sant Martí 4-5, 17004 Diputació de Girona
 • Correu electrònic: proteciodedades@ddgi.cat
 • Telèfon: 972 18 51 38 / 972 14 30 05