Edictes

Exercici: 2024 Bop: 71-0 Edicte: 2909 AJUNTAMENT DE MOLLET DE PERALADA - Aprovació definitiva del projecte de millora de la canonada d'impulsió del pou de Mollet de Peralada
Exercici: 2024 Bop: 67-0 Edicte: 2693 AJUNTAMENT DE MOLLET DE PERALADA - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits número 02/2024 en la modalitat d'habilitació de crèdits, finançat amb càrrec al romanent líquid de tresoreria
Exercici: 2024 Bop: 66-0 Edicte: 2567 AJUNTAMENT DE MOLLET DE PERALADA - Aprovació del Pla de mesures antifrau
Exercici: 2024 Bop: 46-0 Edicte: 1659 AJUNTAMENT DE MOLLET DE PERALADA - Aprovació definitiva de l'Ordenança reguladora de les mesures aplicables a l'abastament d'aigua potable i als usos de l'aigua en situació de sequera
Exercici: 2024 Bop: 44-0 Edicte: 1584 AJUNTAMENT DE MOLLET DE PERALADA - Informació pública d'un projecte d'actuació específica d'interès públic i de noves activitats i construccions en sòl no urbanitzable
Exercici: 2024 Bop: 31-0 Edicte: 1040 AJUNTAMENT DE MOLLET DE PERALADA - Aprovació inicial del "Projecte de millora de la canonada d'impulsió del pou de Mollet de Peralada"
Exercici: 2024 Bop: 26-0 Edicte: 914 AJUNTAMENT DE MOLLET DE PERALADA - Extracte de l'acord del Ple de l'Ajuntament de Mollet de Peralada de 25 de gener de 2024, de convocatòria d'ajuts per a la compra de llibres de text i material escolar, curs 2023/2024 (Convocatòria BDNS 742243)
Exercici: 2024 Bop: 11-0 Edicte: 139 AJUNTAMENT DE MOLLET DE PERALADA - Aprovació definitiva del pressupost municipal, les bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici 2024
Exercici: 2024 Bop: 10-0 Edicte: 110 AJUNTAMENT DE MOLLET DE PERALADA - Informació pública de la presentació del Pla de desplegament de la xarxa de fibra òptica (Exp. núm. X2023000340)
Exercici: 2024 Bop: 8-0 Edicte: 54 AJUNTAMENT DE MOLLET DE PERALADA - Modificació núm. 01/2023 del cartipàs municipal 2023/2027 relatiu a les indemnitzacions per assistències a òrgans col·legiats