Edictes

Exercici: 2024 Bop: 112-0 Edicte: 4888 AJUNTAMENT DE MOLLET DE PERALADA - Exposició pública del compte general de l'exercici 2023
Exercici: 2024 Bop: 105-0 Edicte: 4512 AJUNTAMENT DE MOLLET DE PERALADA - Aprovació definitiva de l'expedient de renúncia a la concessió del dret d'ús funerari sobre el nínxol núm. 4 fila nord del cementiri municipal
Exercici: 2024 Bop: 91-0 Edicte: 3922 AJUNTAMENT DE MOLLET DE PERALADA - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits número 02/2024 en la modalitat d'habilitació de crèdits, finançat amb càrrec al romanent líquid de tresoreria
Exercici: 2024 Bop: 71-0 Edicte: 2909 AJUNTAMENT DE MOLLET DE PERALADA - Aprovació definitiva del projecte de millora de la canonada d'impulsió del pou de Mollet de Peralada
Exercici: 2024 Bop: 67-0 Edicte: 2693 AJUNTAMENT DE MOLLET DE PERALADA - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits número 02/2024 en la modalitat d'habilitació de crèdits, finançat amb càrrec al romanent líquid de tresoreria
Exercici: 2024 Bop: 66-0 Edicte: 2567 AJUNTAMENT DE MOLLET DE PERALADA - Aprovació del Pla de mesures antifrau
Exercici: 2024 Bop: 46-0 Edicte: 1659 AJUNTAMENT DE MOLLET DE PERALADA - Aprovació definitiva de l'Ordenança reguladora de les mesures aplicables a l'abastament d'aigua potable i als usos de l'aigua en situació de sequera
Exercici: 2024 Bop: 44-0 Edicte: 1584 AJUNTAMENT DE MOLLET DE PERALADA - Informació pública d'un projecte d'actuació específica d'interès públic i de noves activitats i construccions en sòl no urbanitzable
Exercici: 2024 Bop: 31-0 Edicte: 1040 AJUNTAMENT DE MOLLET DE PERALADA - Aprovació inicial del "Projecte de millora de la canonada d'impulsió del pou de Mollet de Peralada"
Exercici: 2024 Bop: 26-0 Edicte: 914 AJUNTAMENT DE MOLLET DE PERALADA - Extracte de l'acord del Ple de l'Ajuntament de Mollet de Peralada de 25 de gener de 2024, de convocatòria d'ajuts per a la compra de llibres de text i material escolar, curs 2023/2024 (Convocatòria BDNS 742243)