Edictes

Exercici: 2023 Bop: 45-0 Edicte: 1585 AJUNTAMENT DE MOLLET DE PERALADA - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits núm. 02/2023
Exercici: 2023 Bop: 40-0 Edicte: 1463 AJUNTAMENT DE MOLLET DE PERALADA - Aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 7, reguladora de l'Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
Exercici: 2023 Bop: 26-0 Edicte: 927 AJUNTAMENT DE MOLLET DE PERALADA - Extracte de l'acord del Ple de l'Ajuntamiento de Mollet de Peralada de 26 de gener 2023, de convocatòria d'ajuts per a l'adquisició de libres de text i material escolar, curs 2022/2023 (Convocatòria BDNS 673554)
Exercici: 2023 Bop: 20-0 Edicte: 488 AJUNTAMENT DE MOLLET DE PERALADA - Correcció d'errada material a l'edicte d'aprovació definitiva del pressupost municipal, les seves bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici 2022
Exercici: 2023 Bop: 16-0 Edicte: 393 AJUNTAMENT DE MOLLET DE PERALADA - Aprovació definitiva del pressupost municipal, les seves bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici 2023
Exercici: 2023 Bop: 13-0 Edicte: 196 AJUNTAMENT DE MOLLET DE PERALADA - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits núm. 05/2022
Exercici: 2022 Bop: 245-0 Edicte: 11608 AJUNTAMENT DE MOLLET DE PERALADA - Aprovació inicial del pressupost general de l'Ajuntament de Mollet de Peralada per a l'exercici 2023, les seves bases d'execució i la plantilla de personal
Exercici: 2022 Bop: 245-0 Edicte: 11540 AJUNTAMENT DE MOLLET DE PERALADA - Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 5, reguladora de la taxa per recollida d'escombraries
Exercici: 2022 Bop: 243-0 Edicte: 11524 AJUNTAMENT DE MOLLET DE PERALADA - Convocatòria i bases per proveir, mitjançant nomenament provisional o comissió de serveis, el lloc de treball de secretaria de classe tercera reservat a funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter nacional, subescala Secretaria Intervenció, de l'Ajuntament de Mollet de Peralada
Exercici: 2022 Bop: 239-0 Edicte: 11206 AJUNTAMENT DE MOLLET DE PERALADA - Informació pública de l'expedient de modificació de crèdits núm. 05/2022