Participació en el Procediment d’elaboració de Normativa municipal. Consulta pública prèvia. (Reglaments, Ordenances, planejament urbanístic, etc.)

L’Ajuntament de Mollet de Peralada amb aquest portal on-line vol canalitzar la participació pública en el procés d’elaboració normativa de l’ens, en aplicació de l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Aquesta eina vol facilitar al conjunt de la ciutadania la seva participació en l’elaboració de nous reglaments,  ordenances municipals, planejament urbanístic, etc.

Els ciutadans, organitzacions i associacions que així ho considerin poden fer arribar les seves opinions sobre els aspectes plantejats en el següent qüestionari durant el termini de VINT DIES hàbils  a comptar des de l’endemà al de publicació del present anunci a la web municipal.

A qui va adreçat:

 • Les persones físiques o jurídiques que tinguin capacitat d’obrar d’acord amb les normes civils.
 • Els/les menors d’edat per a l’exercici i la defensa d’aquells dels seus drets i interessos l’actuació dels quals estigui permesa per l’ordenament jurídic sense l’assistència de la persona que n’exerceixi la pàtria potestat, tutela o curatela. S’exceptua el supòsit dels/de les menors incapacitats/des, quan l’extensió de la incapacitació afecti l’exercici i la defensa dels drets o interessos de què es tracti.
 • Quan la Llei així ho declari expressament, els grups d’afectats/des, les unions i entitats sense personalitat jurídica i els patrimonis independents o autònoms.

Com fer-ho:

 • Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica (podeu fer-ho mitjançant la presentació d’una instància genèrica que trobareu a l’apartat “tràmits per internet” d’aquesta mateixa pàgina web).
 • Presencialment al Registre  general en horari d’atenció al públic.
 • En qualsevol dels llocs indicats en l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Observacions:

Es realitzarà una consulta pública en la qual es demanarà l’opinió de la ciutadania i de les organitzacions afectades per la futura norma sobre:

 • Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa
 • La necessitat i oportunitat de la seva aprovació
 • Els objectius de la norma
 • Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores

⇒   ACCÉS NORMATIVA MUNICIPAL EN ELABORACIÓ 

 

 


⊗    PROCESSOS CONCLOSOS:

CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA: (NO ACTIVA)

 


 • ⇒ Projecte d’Ordenança municipal reguladora de les bases per a la concessió de subvencions per a la compra de llibres de text i material escolar (Aquesta consulta estarà activa i es podran formular suggeriments, opinions, etc. des del dia 7 de gener fins el dia 4 de febrer de 2021, ambdós inclosos. Cliqueu AQUÍ)

 • Acabat el termini de consulta pública prèvia no s’ha produït cap suggeriment, opinió etc. 

AUDIÈNCIA / INFORMACIÓ PÚBLICA:

 • Segueix la tramitació de l’Ordenança municipal reguladora de les bases per a la concessió de subvencions per a la compra de llibres de text i material escolar. Podeu passar a CLICAR AQUÍ