BAN RELATIU AL CONTROL DE GOSSOS

Relatiu al control de Gossos

 

Els darrers dies hem estat coneixedors d’un lamentable incident en el que una veïna del municipi ha estat víctima de l’atac d’uns gossos que anaven solts pels carrers.

Aquesta Alcaldia no pot romandre insensible davant aquests fets, per la qual cosa, en exercici de les facultats que la legislació vigent m’atorga, per la present

DISPOSO: 

Primer. Es recorda a la població que l’article 11 de la vigent Ordenança reguladora de la convivència ciutadana a Mollet de Peralada, que fou aprovada pel ple d’aquesta Corporació i publicada al BOP de Girona número 240 de 19/12/2017, estableix la prohibició, entre d’altres, de: Dur animals solts sense les pertinents mesures de seguretat. 

En el mateix sentit es recorda que el Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel que s’aprova el text refós de la Llei de Protecció dels Animals, estableix en el seu article 12 la responsabilitat de les persones posseïdores d’animals i en el seu article 14 l’obligatorietat de censar gats, gossos i fures en el Registre General d’Animals de Companyia. Des de l’ajuntament us podem donar d’alta els animals en aquest Registre.

També cal fer especial esment  del contingut de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats especialment perillosos.

Segon. L’incompliment d’allò disposat a l’ordenança citada i recordat en aquest ban, podrà ser sancionat amb multa de  fins a 750 euros de conformitat amb els articles 29 i 30 de l’abans esmentada Ordenança reguladora de la convivència ciutadana a Mollet de Peralada, sense perjudici de la resta de mesures que puguin adoptar-se si la naturalesa dels fets així ho aconsella.

Tot això es fa públic per a general coneixement i compliment.

Mollet de Peralada a la data de la signatura electrònica

 

L’Alcalde

Alfons Vilanova i Callís