NOU AVÍS SOBRE INFLUENÇA AVIÀRIA

  • ATENCIÓ: CONFIRMAT UN FOCUS D’INFLUENÇA AVIÀRIA D’ALTA PATOGENICITAT EN AUS SALVATGES A CASTELLÓ D’EMPURIES 

Us recordem la importància que tots els particulars que tenen aus de corral per autoconsum comuniquin aquesta activitat a l’Oficina Comarcal del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.

Es considera sospita d’IAAP l’aparició d’algun dels següents signes:

o Disminució del consum de pinso i aigua superior al 20%.
o Disminució en la posta superior al 5% durant més de 2 dies consecutius, sense causa justificada.
o Mortalitat superior al 3% durant una setmana, sense causa justificada.
o Qualsevol signe clínic o lesió post mortem sospitós d’ influença aviar (tos, esternuts, llagrimeig, descarrega nasal/oral, anorèxia, cianosi del cap, cresta o barbeta, edema facial, diarrea, simptomatologia nerviosa, lesions hemorràgiques, etc).

 

Considerant el risc d’incursió de la IAAP a les explotacions d’aus de corral que suposa la presència del virus de la IAAP al nostre territori, el passat 12 de gener de 2022, es va publicar al DOGC la RESOLUCIÓ ACC/14/2022, de 10 de gener, per la qual s’adopten mesures sanitàries de salvaguarda per prevenir la difusió de la influença aviària a Catalunya.

Mesures d’aplicació a totes les explotacions avícoles de Catalunya

Prohibició ús d’aus dels ordres Anseriformes i Charadriiformes com a reclams de caça
Prohibició cria d’ànecs i oques conjuntament amb altres especies d’aus de corral
Prohibició de la producció i manteniment d’aus de corral a l’aire lliure ( es pot autoritzar si disposa de sistema per evitar entrada d’aus silvestres prèvia sol·licitud)
Prohibició de donar aigua a les aus de corral procedent de dipòsits on hi puguin accedir aus silvestres (excepte si estan tractats de manera que garanteixi la inactivació del virus de la IA)
Els dipòsits d’aigua situats a l’exterior necessaris per motius de benestar animal quedaran suficientment protegits contra les aus aquàtiques silvestres
Prohibida la presència d’aus de corral o altres tipus d’aus captives en centres de concentració d’animals (definits a l’article 3.7 de la Llei 8/2003)
Generalitat de Catalunya
Departament d’Acció

  • RESOLUCIÓ ACC/14/2022, de 10 de gener, per la qual s’adopten mesures sanitàries de salvaguarda per prevenir la difusió de la influença aviària a Catalunya. Aquestes mesures són vigents fins al 20 d’abril de 2022 (inclòs) . CLIQUEU AQUÍ: