CONVOCATÒRIA D’AJUTS PER A LA COMPRA DE LLIBRES DE TEXT I MATERIAL ESCOLAR, CURS ESCOLAR 2023/2024

La convocatòria restarà oberta, per a la presentació de sol·licituds, des del dia 06 DE FEBRER DE 2024 FINS EL DIA 05 DE MARÇ DE 2024 (ambdós inclosos).

Per a més informació i obtenció de sol·licitud seguiu llegint.

Subvenció. Ajuts per a l’adquisició de llibres de text i material escolar. Curs escolar 2023/2024

Objecte de la subvenció

La subvenció té per finalitat ajudar a l’adquisició de llibres de text i/o material escolar per als alumnes de primària i secundaria ( educació obligatòria)

Podran ser objecte de subvenció les següents activitats:

— adquisició de llibres de text per al curs escolar 2023/2024

— material escolar 2023/2024

L’import màxim individualitzat de l’ajut, per cada alumne/a, serà de 60,00 euros. En cap cas l’import de l’ajut atorgat podrà ser superior a la despesa justificada.

Requisits per sol·licitar l’ajut

 • L’alumne i almenys un dels pares han d’estar empadronats al municipi de Mollet de Peralada en el moment de realitzar la sol·licitud. Pel que fa a l’alumne, aquest ha d’estar empadronat al municipi amb una antiguitat mínima de 2 anys, a comptar des de la data de la convocatòria de l’ajut.
 • Ser alumnes d’educació primària o secundària, és a dir, de 1r de primària fins a 4t d’ESO, en qualsevol centre educatiu o Institut.
 • Presentar la sol·licitud en el termini i forma establert.
 • El sol·licitant ni cap integrant de la unitat familiar i/o convivència no podran tenir deutes pendents de pagament amb la Hisenda municipal, llevat que aquests tinguin concedit per l’Ajuntament l’ajornament o el fraccionament.

Podran sol·licitar aquests ajuts els pares, les mares, els tutors legals o les persones encarregades temporalment o definitivament de la guarda dels alumnes beneficiàries menors d’edat, o els alumnes majors d’edat, sempre que es compleixin els requisits següents:

 • Complir amb les condicions socioeconòmiques establertes a les bases.
 • No haver obtingut altres ajuts, beques o aportacions d’altres administracions públiques o entitats per al mateix concepte.
 • Presentar la documentació requerida per acreditar la relació familiar i de convivència, i la situació socioeconòmica i acadèmica.

Aquests requisits hauran de ser acreditats pels sol·licitants en la següent forma:

Les sol·licituds s’han de formalitzar de conformitat amb el model d’instància normalitzat que l’Ajuntament de Mollet de Peralada facilitarà a les persones interessades, i que també podreu trobar en aquest apartat.

Si l’ajut se sol·licita per a més d’un fill/a, caldrà presentar un imprès per cadascun.

Documentació que ha d’acompanyar la sol·licitud de subvenció

Les sol·licituds han d’estar signades per qualsevol dels representants legals del beneficiari menor o pels sol·licitants majors d’edat i s’han de presentar acompanyades de la documentació següent:

 •  Instància signada.
 • DNI, NIE o Llibre de família
 • Full de matrícula del centre escolar públic o concertat corresponent o altre document acreditatiu.
 •  Factures o justificants de despesa de compra del llibres de text i/o material escolar, on consti de forma detallada els articles dels que es sol·licita l’ajut econòmic, així com l’imprès del Centre Educatiu on consta la relació dels llibres i material escolar a comprar pel curs corresponent.

(Si presenteu la sol·licitud telemàticament, caldrà que aporteu els originals de la documentació escanejada – a les oficines de l’ajuntament– per tal de poder compulsar les còpies escanejades).

 DOCUMENTACIÓ GENÈRICA

 DOCUMENTACIÓ ESPECÍFICA

DESPRÉS D’HAVER OMPLERT I SIGNAT LA SOL.LICITUD I RESTA DE DOCUMENTACIÓ  JA PODEU PRESENTAR LA INSTÀNCIA I LA DOCUMENTACIÓ ADJUNTA (CLICANT AQUÍ) 

(Si ho feu per aquí, haureu d’emplenar la instància genèrica i adjuntar el model de sol·licitud, que us he descarregat, omplerta i signada, així com la documentació que s’ha d’acompanyar)