CONVOCATÒRIA DE PERSONAL

Auxiliar administratiu/iva per torn lliure en règim de funcionari de carrera pel sistema de concurs-oposició

ANUNCI BOPG d’aprovació de les bases reguladores i la convocatòria (CLIQUEU AQUÍ)

ANUNCI DOGC (CLIQUEU AQUÍ)

Acabament del termini per a la presentació de sol.licituds:

  • el termini finalitza als vint dies hàbils (20) comptats a partir de l’endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria al DOGC (darrera publicació). Anunci aparegut amb data 07/08/2023 (DOGC número 8974), per tant el últim dia de presentació d’instàncies serà el 05 de setembre de 2023. 

Decret d’alcaldia d’aprovació de la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses al procés de selecció, composició del tribunal, i data i lloc de les proves

 

Decret d’alcaldia d’aprovació de la llista definitiva de persones aspirants admeses i excloses al procés de selecció.

Resultats finals del procés selectiu